ATATA (in Thailand, 25th, Nov, 2017)
Mitsuyoshi Nabekawa (Vocals)
Tatsuhito Ikeya (Guitars)
Dai Torii (Guitars)
Masashi Kaneda (Bass)
Kenta Iwata (Keyboards)
Taisuke Okura (Drums)