ATATA_TEAM3“We’re in JOY”
Left to Right…Novol (Painter), Takuya Shima (Photographer), Kyohei Tsyuchiya (Director)


ATATA is…
Mitsuyoshi Nabekawa (Vocals)
Tatsuhito Ikeya (Guitars)
Dai Torii (Guitars)
Masashi Kaneda (Bass)
Kenta Iwata (Keyboards)
Taisuke Okura (Drums)