“Barba non facit philosophum.”
Photo by Takuya Shima


Mitsuyoshi Nabekawa (Vocals)
Tatsuhito Ikeya (Guitars)
Dai Torii (Guitars)
Masashi Kaneda (Bass)
Taisuke Okura (Drums)
Support: Chieko Kikuchi (Piano)